org.alfresco.repo.workflow.traitextender

Interfaces