org.alfresco.repo.workflow
Interfaces (1)
WorkflowModel